Regulamin Sklepu Internetowego
FARMAR Kozak sp. j.

(zwany dalej "Regulaminem")
regulamin obowiązuje od 22.11.2018 r.

§ 1.
Informacje o Sklepie Internetowym
Definicje

Sklep internetowy FARMAR Kozak sp. j., działa pod adresem http://sklep.farmar.pl i prowadzony jest przez spółkę FARMAR Kozak spółka jawna z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Legionów 65, 43-300 Bielsko – Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000451233, REGON: 243183498, NIP: 9372665545 (dalej Sprzedawca)

Dane kontaktowe Sprzedawcy:
numer telefonu: 33 821 95 94,
fax: 33 821 95 32,
adres mailowy: zakupy@farmar.pl

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1/ Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2/ Konsument – osoba fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego;
3/ Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 43(1) Kodeksu Cywilnego;
4/ Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
5/ Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
6/ Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.farmar.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
7/ Produkt – produkty prezentowane w Sklepie;
8/ Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu;
9/ Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową;
10/ Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
11/ Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
12/ Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.


§ 2.
Strony, ochrona danych, polityka prywatności

1. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż Produktów na terytorium Polski, tj. realizuje Zamówienia z miejscem dostawy na terenie Polski. Sprzedaż produktów za granicę jest możliwa, o ile Sprzedawca nie wyrazi sprzeciwu wobec takiej sprzedaży poprzez odmowę realizacji Zamówienia.
2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest Klient. Klient będący osobą fizyczną uznany będzie za Przedsiębiorcę jeżeli przy składaniu Zamówienia podane zostaną dane prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności NIP, firma i adres prowadzonej działalności.
3. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep jest FARMAR Kozak spółka jawna z siedzibą w Bielsku – Białej.
4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową, zarówno na rzecz Przedsiębiorców, jak i Konsumentów.
5. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016 nr 119.
6. Klient, rejestrując się w Sklepie (uzyskując Dostęp w rozumieniu § 3) oraz składając Zamówienie bez rejestracji, podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i zgadza się, na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Zamówienia. Sprzedawca może przetwarzać dodatkowe dane osobowe, które nie są niezbędne do celu realizacji Zamówienia wyłącznie za dobrowolnie wyrażoną zgodą. Odmowa podania dodatkowych danych osobowych nie stanowi przeszkody dla zawarcia umowy.
8. Spółka za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych, w sposób określony w zgodzie.
9. Klientowi przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016 nr 119.
10. Wraz z uzyskaniem Dostępu w rozumieniu § 3 do Sklepu oraz w toku składania Zamówienia bez rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności, na otrzymywanie informacji handlowych Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej oraz na używanie przez Sprzedawcę, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych oraz cofnąć powyższą zgodę za pomocą poczty elektronicznej kontaktując się z administratorem Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: zakupy@farmar.pl.
11. Polityka Prywatności stanowi odrębny dokument dostępny na stronie internetowej https://sklep.farmar.pl.

§ 3.
Produkty, Dostęp

1. Realizacja Zamówień odbywa się z wykorzystaniem systemu Zamówień towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane bez rejestracji lub po uzyskaniu dostępu (zwanego dalej „Dostępem”) do Sklepu, przez co rozumie się wygenerowanie dla Klienta indywidualnego konta, loginu oraz hasła (ustalonego indywidualnie przez Klienta), za pomocą których Klient będzie mógł dokonywać Zamówień.
3. Z chwilą zwrócenia się o udzielenie Dostępu, a w razie składania Zamówienia bez rejestracji – z chwilą złożenia Zamówienia, Klient jednocześnie akceptuje niniejszy Regulamin.
4. Sprzedawca ma prawo cofnąć Klientowi przyznany Dostęp w przypadku, gdy Klient nie dokona żadnego zakupu w Sklepie w okresie kolejnych 60 dni lub zalega z płatnościami za Produkty dłużej niż 14 dni po terminie ich wymagalności. Cofnięcie Dostępu może mieć miejsce także wtedy, kiedy Klient prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Sprzedawcy.
5. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na opisaną w serwisie Sklepu właściwość danego Produktu.
6. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) i mają one charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu art. 556(1) § 1 pkt 2 Kodeksu Cywilnego.


§ 4.
Ceny

1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych (PLN).
2. Ceny podawane przez Sklep są cenami brutto. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta wybranego przez Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
3. W przypadku Zamówienia towarów, które mają zostać wysłane za granicę, wszelkie koszty związane z wysyłką, w tym należne podatki, cła i inne opłaty, ponosi wyłącznie Klient.
4. W przypadku składania zamówień na większą ilość Produktów istnieje możliwość negocjacji cen ze Sprzedawcą w drodze mailowej lub telefonicznej.

§ 5.
Zamówienia

1. Warunkiem złożenia Zamówienia na Produkty prezentowane w Sklepie jest akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityki prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.
2. Zamówienie złożone drogą elektroniczną stanowi akceptację warunków gwarancji/rękojmi opisanych w niniejszym Regulaminie.
3. Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
4. Zamówienie jest złożone z chwilą wysłania go do Sklepu za pomocą formularza Zamówienia. Doręczenie Zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep. Wiadomość ta stanowi informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu.
5. Sklep rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Produktu w Sklepie. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie Zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu na temat przeszkód w realizacji jego Zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego Zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji Zamówienia.
6. Klient ma prawo do modyfikacji Zamówienia dopóki Sklep nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji Zamówienia.
7. Sklep jest uprawniony do odmowy realizacji Zamówienia, którego wskazane miejsce dostawy znajduje się poza terytorium Polski.
8. Sklep potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail) – dalej Potwierdzenie Zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta zostaje w momencie otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. Treść złożonego Zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki Umowy sprzedaży.
9. Okres realizacji Zamówienia (tj. kompletowanie Zamówienia, przygotowanie zamówionych Produktów do wysyłki oraz nadanie zamówionych Produktów do Klienta) podany zostanie każdorazowo w toku składania Zamówienia oraz w Potwierdzeniu Zamówienia. Okres realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu koniecznego do doręczenia zamówionych Produktów do Klienta, który zależy od wybranej przez Klienta formy przesyłki oraz działania przewoźnika. Przy wyborze formy płatności na zasadzie przedpłaty, Sklep przystąpi do realizacji Zamówienia dopiero po zaksięgowaniu należnej kwoty na jego koncie i od tej chwili biegnie okres realizacji Zamówienia.

§ 6.
Płatność

1. Sklep akceptuje następujące sposoby płatności za Zamówienie:
a. GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy,
b. GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu u kuriera,
c. PRZELEWEM na rachunek bankowy Sprzedawcy na zasadzie przedpłaty lub - po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą, zapłaty z odroczonym terminem płatności, jednakże nie później niż 14 dni od dnia dostawy.
d. Za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność na zasadzie przedpłaty.
2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności wskazanej w ust. 1 lit. c i d, niedokonanie zapłaty za zakupione Produkty w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

§ 7.
Dostawa i odbiór

1. Informacje o kosztach związanych z dostarczeniem przesyłki z Produktami do Klienta zostaną każdorazowo wskazane w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
2. Klient zobowiązany jest w formularzu Zamówienia podać adres, na który ma zostać dostarczony Produkt.
3. Zmiana adresu dostawy nie wywołuje skutków gdy przesyłka z Produktami została już wysłana na adres wskazany wcześniej.
4. Obowiązkiem Klienta jest odebranie zamówionych Produktów. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca może żądać zapłaty za poniesione przez niego dodatkowe koszty wysyłki towaru nie odebranego we wskazanym przez Klienta miejscu oraz koszty przechowania nieodebranych przesyłek w granicach stawek za usługi wynajmu powierzchni magazynowej w miejscowości, w której Produkty będą przechowywane.
5. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, chyba że Klient samodzielnie odbierze Produkt w uzgodnionym dniu i z miejsca wskazanego przez Sprzedawcę (odbiór osobisty).
6. Orientacyjny termin dostawy każdorazowo wskazany będzie w zakładce Produktu na stronie internetowej Sklepu, a w przypadku jego braku – w Potwierdzeniu Zamówienia.
7. Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę powinien sprawdzić przesyłkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków i o ile jest to możliwe, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji.
8. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
9. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w Zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.
11. Do każdego przesłanego Zamówienia załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta faktura VAT.

§ 8.
Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia:
a) od objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b) w przypadku Zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje, stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres zwroty@farmar.pl Konsument w razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu tą drogą otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. W odpowiedzi Konsument otrzyma również od Sklepu numer zwrotu, którym należy oznaczyć przesyłkę ze zwracanymi Produktami. Konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez odesłanie do Sklepu zwracanych Produktów. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest dostępny również na stronie internetowej Sklepu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystraczającym jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Produktów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.
8. Sklep dokona zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument. Jeżeli Sklep nie zaproponuje, iż sam odbierze rzeczy od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 9.
Reklamacje.

1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości.
2. W przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów będących Konsumentami, w razie wystąpienia wad fizycznych zakupionych Produktów w rozumieniu art. 556(1) Kodeksu Cywilnego, Sklep wszczyna po zgłoszeniu Klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w § 10.
3. W przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, w razie wystąpienia wad zakupionych Produktów, Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z tym że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ogranicza się do ceny danego Produktu, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie, a nadto Klient będący Przedsiębiorcą może żądać wyłącznie wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad (koszty wymiany obciążają Sprzedawcę) lub żądać obniżenia ceny. W przypadku niemożliwości wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad z uwagi na brak dostępności Produktów podlegających wymianie w Sklepie, o czym Klient będący Przedsiębiorcą zostanie niezwłocznie poinformowany, Klient będący Przedsiębiorcą może żądać wyłącznie obniżenia ceny. Zgłoszenie wadliwości zakupionych Produktów oraz żądania Klienta będącego Przedsiębiorcą winny być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

§ 10.
Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkty bez wad.
2. W razie stwierdzenia wad fizycznych zakupionych Produktów, Konsument, może wnieść reklamację, zawierającą określenie wad fizycznych zakupionych Produktów oraz żądanie Konsumenta: na piśmie na adres: FARMAR KOZAK SP.J 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 65, drogą mailową na adres zwroty@farmar.pl lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy mieszczącej się w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 65. Reklamację uważa się za skutecznie złożoną w momencie doręczenia Sprzedawcy reklamacji. Wzór formularza zgłoszenia reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie koszty poniesione przez niego w związku z Reklamacją. Jeżeli realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.
4. Do roszczeń przysługujących Klientowi będącemu konsumentem w związku z wadami zakupionych Produktów zastosowanie znajdują art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
5. Jeżeli Sklep nie uznał reklamacji Klienta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Sprzedawcy jest:
Inspekcja Handlowa
Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach
ul. Brata Alberta 4
40-951 Katowice
Województwo Śląskie
www.katowice.wiih.gov.pl
e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl
6. Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 11.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016 nr 119.
2. Sklep uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
Załącznik nr 1


FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FARMAR Kozak sp. j.
ul. Legionów 65
43-300 Bielsko – Biała
fax: 33 821 95 32,
adres mailowy: zakupy@farmar.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:
1/ …………………………………
2/ …………………………………
3/ ………………………………..
odebranych dnia ……………………………………..

…………………………………………………………………………….
[Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)]
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………...
[Adres konsumenta(-ów)]

Rachunek bankowy, na który należy zwrócić uiszczoną kwotę:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………
[Data] [Podpis]*

*podpis własnoręczny wymagany jest jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej


Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

FARMAR Kozak sp. j.
ul. Legionów 65
43-300 Bielsko – Biała
fax: 33 821 95 32,
adres mailowy: zakupy@farmar.pl

…………………………………………………………………………….
[Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)]
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………...
[Adres konsumenta(-ów)]


Niniejszym informuję, iż w trybie przepisów art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego zgłaszam reklamację następujących towarów:
1/ …………………………………
2/ …………………………………
3/ ………………………………..

Data zawarcia umowy/zamówienia: ……………………………………..

Data dostarczenia towarów: ……………………………………..

Na potwierdzenie zawarcia umowy przedkładam: ……………………………………..

Opis stwierdzonych wad i niezgodności z umową (przyczyny reklamacji):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Żądanie Kupującego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………
[Data] [Podpis]*

*podpis własnoręczny wymagany jest jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin i załączniki w pdf: http://sklep.farmar.pl/dokumenty/Regulamin_i_zalaczniki_v2.zip